banner_590x300

توضیحات محصول

حدس بزن صدا را!

شنیدن صدا و پر کردن بین کلمات. این می تواند یک فیلم، یک گروه، مربوط به یک شخصیت، یک صدای حیوانات و یا یک شی باشد!

روش کار با سکه مانند آفتابه

ساده، سرگرم کننده و اعتیاد آور آن!

فقط به چالش می کشد و حدس می زنم صدا!

ویژگی های نرم افزار:
شیر را به بازی صدا
UI تخت
4 حالت از نکات
Incorrent نامه حذف
نامه اول تکمیل خودکار
پرش سوال
ASK دوست
دکمه تنظیم مجدد
آگهی بینابینی در X سطح بر اساس
سفارشی کردن آسان
MOB: بنر و بینابینی آگهی
پروژه گرفتگی