image_preview_easy

توضیحات محصول

شما می توانید حافظه خود را با لمس افزایش دهد. دکمه افزایش لمسی و روند مشخص در حال اجرا.

در Tab مربوط به Tasks شما می توانید ضربه تند وشدید زدن برای تمیز کردن فرایند فردی از حافظه RAM.

در تب بیشتر شما همچنین در مورد وضعیت حافظه داخلی و خارجی خود باخبر شوید.

سایت اصلی:

http://codecanyon.net/item/easy-ram-booster/8569489